Szukaj, przeglądaj i nawiguj

Zadania realizowane ze środków finansowych Urzędu Miasta Poznań Wydziału Sportu.

 

Regulaminy

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Regulamin ogólny Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2011/2012

 

 1. Cele i zadania

  1. Organizacja całorocznego cyklu imprez sportowych dla szkół wszystkich typów na terenie miasta Poznania.
  2. Stworzenie warunków jak największej liczbie uczniów do uczestnictwa w zawodach sportowych w wybranej dyscyplinie sportu.
  3. Wyłonienie w poszczególnych dyscyplinach sportu i w klasyfikacji ogólnej najlepszych szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
  4. Promocja zdrowego stylu życia.

 2. Organizatorzy

  1. "Poznański" Szkolny Związek Sportowy.
  2. POSiR - Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy.
  3. Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania.

 3. Program

  1. Igrzyska Młodzieży Szkolnej - dla szkół podstawowych.
  2. Gimnazjada - dla szkół gimnazjalnych.
  3. Licealiada - dla szkół ponadgimnazjalnych.

 4. Uczestnictwo

  1. Uczestnikami zawodów mogą być:
   • IMS - młodzież ur. w roku 1999 i młodsza
   • Gimnazjada - młodzież ur. w roku 1996 i młodsza
   • Licealiada - młodzież ur. w roku 1993 i młodsza
  2. We wszystkich zawodach drużynowych zespół składa się z uczniów jednej szkoły. Prawo reprezentowania szkoły mają uczniowie, którzy rozpoczęli naukę nie później niż 1 października 2011 r. W ramach Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkoła ma prawo wystawić wyłącznie 1 zespół.
  3. Przed rozpoczęciem zawodów sportowych opiekunowie zespołów zobowiązani są przedłożyć organizatorowi imienną listę zawodników podpisaną przez dyrektora szkoły oraz ważne legitymacje szkolne.
  4. Szczegółowe zasady uczestnictwa w poszczególnych dyscyplinach określają regulaminy tych zawodów opracowane w oparciu o aktualne przepisy polskich związków sportowych.
  5. Szkoły zainteresowane organizacją imprez finałowych na swoim terenie proszone są o kontakt z organizatorami.
  6. Szkoły, które zakwalifikują się do finałów wojewódzkich zobowiązane są do interesowania się dalszym przebiegiem współzawodnictwa.

 5. Sposób przeprowadzania zawodów

  1. System rozgrywania zawodów w ramach Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej został ustalony przez organizatora po zasięgnięciu opinii koordynatorów, odrębnie dla każdej dyscypliny. W grach zespołowych zeszłoroczni finaliści zostali rozstawieni (jeśli potwierdzili swój udział), natomiast pozostałych uczestników dolosowano w obecności pracowników MOS oraz przybyłych nauczycieli wychowania fizycznego.
  2. Wszystkie zawody sportowe prowadzone będą zgodnie ze szczegółowymi regulaminami Igrzysk oraz przepisami związków sportowych. Przyjęte przepisy obowiązywać będą do końca całego systemu rozgrywek.
  3. Wszystkie rozgrywki kończą się finałami Miasta Poznania.

 6. Sprawy organizacyjne

  1. Gospodarz zawodów odpowiedzialny jest za terminowe i techniczne przygotowanie imprezy (sala, boisko, szatnie, protokoły, obsługa sędziowska, obsługa medyczna itp.) W pracach organizacyjnych szczególną uwagę należy zwrócić na warunki bezpieczeństwa.
  2. Obowiązkiem gospodarza jest powiadomić pisemnie zainteresowane strony o miejscu i terminie zawodów, minimum tydzień przed planowaną imprezą (zalecamy konsultacje co do terminów).
  3. W przypadku nie zawiadomienia rywala w wyznaczonym terminie (brak potwierdzenia) zostanie przyznany walkower dla zespołu przeciwnego. Dotyczy również meczów rewanżowych.
  4. Planowane zawody muszą odbyć się zgodnie z terminarzem. Zmiany terminu na wniosek zainteresowanej strony może dokonać wyłącznie organizator. W przypadku przekroczenia terminów organizator zastrzega sobie możliwość zdyskwalifikowania zespołów.
  5. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w szatniach lub przebieralniach.
  6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 7. Sędziowanie

  1. We wszystkich zawodach międzyszkolnych funkcje sędziów głównych pełnią osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje - sędziowie związków sportowych.
  2. Gospodarz zawodów występuje, pisemnie do "Poznańskiego" SZS o zapewnienie sędziego głównego (min. tydzień przed planowanym terminem). Jeżeli pomimo starań gospodarza, potwierdzonych odpowiednim pismem, nie uda się zapewnić sędziego z kwalifikacjami, zawody może prowadzić osoba trzecia np. nauczyciel w-f. Drużyny mają również prawo zmienić termin zawodów. Powyższy punkt dotyczy głównie koszykówki i piłki siatkowej.

 8. Protesty i odwołania

  1. Każdy uczestnik zawodów ma prawo składać protest dotyczący spraw formalno-organizacyjnych w ciągu 3 dni od jej zakończenia.
  2. Organizator zawodów nie będzie rozpatrywał protestów w sprawie tzw. nieobiektywnego sędziowania. Zgodnie z przepisami związków sportowych decyzje sędziowskie są ostateczne i nie mogą być przez nikogo zmieniane.
  3. Każdorazowo przy proteście powinna być złożona kaucja w wysokości 250 zł, która przepada przy negatywnym rozpatrzeniu wniosku.
  4. Skład komisji odwoławczej:
   • Prezes "Poznańskiego" SZS
   • Kierownik Młodzieżowego Ośrodka Sportowego
   • Koordynator dyscypliny, której dotyczy protest
  5. Od decyzji komisji odwoławczej zainteresowana strona może odwołać się do Zarządu "Poznańskiego" SZS.

 9. Finansowanie

  1. Wszystkie wydatki związane z organizacją imprez finałowych pokrywa "Poznański" SZS i POSiR - oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy.
  2. Organizatorzy pokrywają również koszty obsługi sędziowskiej - dotyczy sędziów głównych zawodów (piłka koszykowa, siatkowa, ręczna i nożna, unihokej). Delegacja musi być wystawiona na płatnika czyli "Poznański" SZS lub POSiR.

 10. Nagrody

  1. Najlepsze szkoły w każdej dyscyplinie otrzymają pamiątkowe puchary, dyplomy i medale.
  2. W zależności od posiadanych środków finansowych organizator może ufundować dla uczestników nagrody indywidualne.

 11. Współzawodnictwo sportowe

  1. W roku szkolnym 2011/2012 prowadzone będzie współzawodnictwo sportowe, mające na celu zachęcić do powszechnego udziału w rozgrywkach sportowych.
  2. W ramach współzawodnictwa prowadzona będzie klasyfikacja ogólna szkół:
   • w grupie szkół podstawowych
   • w grupie gimnazjów
   • w grupie szkół ponadgimnazjalnych
   Szkole, która w klasyfikacji łącznej uzyska najwięcej punktów przyznany zostanie tytuł Najbardziej Usportowionej Szkoły w roku szkolnym 2011/2012.
   Podczas zakończenia sportowego roku szkolnego najlepsze szkoły otrzymają honorowe dyplomy oraz certyfikaty na zakup sprzętu sportowego.
  3. Szczegółowy system przyznawania punktów w roku szkolnym 2011/20112
  4. Punkty będą przyznawane proporcjonalnie do ilości startujących szkół i odpowiednio mnożone A – x2, B – x1.
  5. Za miejsce medalowe przyznane będą dodatkowe punkty odpowiednio: 1m – 5pkt, 2m – 3pkt, 3m – 1pkt. W przypadku zajęcia tych samych miejsc punkty będą odpowiednio przeliczane.
   Według tabeli A punktowane będą: piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna (również halowa – kat. zrzeszeni), unihokej, sztafetowe biegi przełajowe, pływanie, lekkoatletyka i czwórbój.
   Według tabeli B punktowane będą: szachy, warcaby, tenis stołowy, badminton, siatkówka plażowa, aerobik, indywidualne biegi przełajowe.

    

   Przykład punktowania dla dyscyplin, w których wystartuje 10 szkół

   miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   Tabela A 25 21 17 14 12 10 8 6 4 2
   Tabela B 15 12 9 7 6 5 4 3 2 1

    

   Przykład punktowania: dyscyplina z tabeli A – 8 szkół i dyscyplina z tabeli B – 15 szkół

   miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
   Tabela A 21 17 13 10 8 6 4 2
   Tabela B 20 17 14 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 12. Sprawozdawczość

  1. Następnego dnia po zakończeniu imprezy gospodarz zobowiązany jest przesłać do siedziby organizatora komplet czytelnie wypełnionych protokołów zawodów. Tylko i wyłącznie taki dokument jest podstawą weryfikacji i klasyfikacji.
  2. Niedopełnienie powyższego punktu spowodować może przyznanie walkowera na korzyść przeciwnika.
  3. Organizator na podstawie otrzymywanych dokumentów opracowywać będzie komunikaty końcowe zawodów, które dostępne będą w naszej siedzibie oraz na stronie internetowej http://www.szs.poznan.pl.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.


 

Komunikat w sprawie badań lekarskich

 

Komunikat Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego w sprawie wymaganych badań lekarskich dopuszczających młodzież szkolną do zawodów. W związku ze zmianami dotychczas obowiązujących przepisów prawnych dotyczących profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą szkolną i powstałymi w związku z tym wątpliwościami dotyczącymi badań lekarskich dopuszczających młodzież szkolną do zawodów sportowych, Zarząd Główny SZS otrzymał z Ministerstwa Zdrowia następujące wyjaśnienie podpisane przez Panią Dagmarę Korbasińską, Dyrektora Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia. „W odpowiedzi na pismo z dnia 18 listopada 2009 zn: DA/32/2009, zawierającego prośbę o doprecyzowanie zasad kwalifikacji lekarskiej do zajęć wychowania fizycznego i sportu szkolnego, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego stanowiska.

Nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) nałożyła na Ministra Zdrowia obowiązek wydania aktów wykonawczych, w których określone zostały zasady profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.

Rodzaj i zakres badań profilaktycznych wykonywanych u dzieci i młodzieży określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 139, poz. 1139), zaś organizację profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą szkolną określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. Nr 139 poz. 1133).

Obydwa obowiązujące rozporządzenia wyczerpują zawartość poprzedniego rozporządzenia i stanowią podstawę prawną do orzekania, między innymi, o kwalifikacjach ucznia do uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego w szkole i tzw. sportu szkolnego.

Wykaz świadczeń gwarantowanych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji zawiera Załącznik nr. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 139, poz. 1139), który w części II określa warunki realizacji porad patronażowych oraz badań bilansowych, w tym również – kwalifikacji do grupy na zajęcia wychowania fizycznego i sportu szkolnego. Nie istnieją zatem formalne przeszkody w kwalifikacji dzieci i młodzieży do zajęć wychowania fizycznego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej sprawującego opiekę nad uczniem. Należy mieć na względzie, że w ramach programu polityki zdrowotnej wdrażanie standardów w opiece zdrowotnej nad populacją w wieku szkolnym, ze środków Ministerstwa Zdrowia wydano poradnik dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej pt.: Profilaktyczne badania lekarskie i inne zadania lekarza w opiece zdrowotnej nad uczniami. (A. Oblacińska, B. Woynarowska: Profilaktyczne badania lekarskie i inne zadania lekarza w opiece zdrowotnej nad uczniami. Instytut Matki i Dziecka; Warszawa 2002.) W publikacji tej szczegółowo omówiono kwestie orzekania o zdolności ucznia do wychowania fizycznego i sportu szkolnego.

W załączniku do niniejszego komunikatu publikujemy istotny dla omawianego zagadnienia fragment tej publikacji „Rodzaje grup na zajęciach wychowania fizycznego i charakterystyka uczniów w tych grupach”.

 

W związku z powyższymi wyjaśnieniami Ministerstwa Zdrowia Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego ustala co następuje:

 1. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. Nr 139 poz. 1133.) uznaje się, że zakwalifikowanie ucznia do zajęć z wychowania fizycznego (bez ograniczeń, lub z odpowiednimi zaleceniami zapisanymi przez lekarza podczas profilaktycznych badań lekarskich, jest równoznaczne z dopuszczeniem do zajęć i zawodów sportowych, szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym w zakresie ustalonym przez lekarza kwalifikującego ucznia do odpowiedniej grupy (patrz załącznik)
 2. Pod pojęciem „sport szkolny” rozumie się wszelkie zajęcia sportowe szkolne, lekcyjne, pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.), których program (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. Nr 4, poz. 17 z 2009) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz.U. z dnia 26 sierpnia 2009) oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego i zatwierdzanym przez Ministerstwo Sportu systemem zawodów w sporcie szkolnym, w tym w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjad i Licealiad.
 3. Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest imienna lista uczniów sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną. Podstawowym źródłem informacji w tym zakresie i podstawą do sporządzenia list dopuszczeniowych do określonych zajęć jest dokumentacja o badaniach profilaktycznych, z adnotacją o kwalifikacji ucznia do określonej grupy. (patrz załącznik). Wskazane jest, aby nauczyciel wychowania fizycznego współpracował z lekarzem w sprawie kwalifikacji i przekazywał mu swoje uwagi i spostrzeżenia odnośnie poszczególnych uczniów. Nie należy natomiast domagać się przeprowadzania przez lekarza każdorazowo badań przed kolejnymi zawodami i potwierdzenia tego faktu na zbiorowej liście.
 4. Wszystkie ww. ustalenia dotyczą wszelkich zawodów sportowych dla młodzieży szkolnej organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one wymogi określone w pkt. 2 niniejszego komunikatu. Jednocześnie Zarząd Główny został poinformowany że „w Ministerstwie Zdrowia aktualnie prowadzone są prace nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Przedmiotowy projekt zawiera rozdział: Dokumentacja prowadzona przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę, higienistkę szkolną udzielających świadczeń zdrowotnych w środowisku nauczania i wychowania. Projekt w dniu 15 grudnia 2009 został przekazany do konsultacji społecznych oraz udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia www.mz.gov.pl, w zakładce: Legislacja.” Istotne znaczenie dla tej kwestii mają decyzje Ministerstwa Edukacji Narodowej, które wprowadzając nową podstawę programową wydało rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz.U. z dnia 26 sierpnia 2009) a w nim ustalając, że §1. Dwie godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, w ramach tygodniowego wymiaru godzin, mogą być realizowane w formie: 1) zajęć sportowych; 2) zajęć rekreacyjno-zdrowotnych; 3) zajęć tanecznych; 4) aktywnych form turystyki. §2. Zajęcia wychowania fizycznego, o których mowa w §1, mogą być organizowane przez szkołę jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne.